bg | en
Доброволци
Доброволци
Над 25 души между 19 и 43 години са участвали в дейностите на фондацията от учредяването й до настоящия момент.

Отговорности на доброволеца:
За всеки доброволец се създава индивидуална длъжностна характеристика, която е обвързана с:
  - конкретното време, в което той пристига и приоритетите на работата във фондацията за този период;
  - владеенето на български език и/или времето, за което доброволецът започва да борави с него;
  - персоналните качества и умения на доброволеца;
  - личното му отношение към деца, лишени от родителска грижа;
  - степента на мотивираност на кандидата.

Обобщено, задълженията на доброволците са:
  - превод на конкретни проекти;
  - търсене на начини за финансиране на проекти или специфични нужди на децата;
  - езиково обучение;
  - пряка работа с деца и младежи в неравностойно положение.

Реални резултати, постигнати от наши доброволци:
  - писане и/или превод на проекти /”Защитени жилища”, „Център за настаняване от семеен тип”, Приемна грижа/ и търсене на финансиране за тях;
  - изготвяне на рекламни материали на английски език – визитка на фондацията на английски и немски;
  - изготвяне на брошура на английски език;
  - изготвяне и разпространение на електронно информационно издание за дейността на фондацията към всички частни дарители;
  - работа по проект за откриване на Информационен център по Приемна грижа;
  - спортни занимания с деца и младежи; излети сред природата;
  - организиране, участие в обучителни програми на „Агапедия”;
  - индивидуални и групови уроци по английски и немски език;
  - индивидуална подкрепа и съветване на децата; помощ в подготовката по общообразователните предмети; индивидуална помощ в подготовката за зрелостни изпити .
© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio