bg | en
За приемната грижа
За приемната грижа
Приемна грижа - това е да помогнеш на едно дете, което поради различни причини не може да бъде отглеждано в своето биологично семейство, давайки му дадеш дом и семейна топлина. Според Законът за закрила на детето приемната грижа „е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство”. Приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила има следните цели:

  - да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие;
  - превенция на институционализацията на деца и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации;
  - подготовка на детето за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения;
  - подготовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство или осиновяване.

Независимо от целта на настаняването на дете в приемно семейство, то трябва да се разглежда като временна мярка за детето. Отглеждането в приемно семейство може да предостави добра грижа и посрещане на нуждите на детето само за определен период, но не и постоянна семейна среда, каквато е биологичното или осиновителското семейство.
Има следните видове настаняване в приемно семейство:
  - краткосрочно;
  - дългосрочно;
  - спешно;
  - заместваща приемна грижа.

Краткосрочно настаняване на дете в приемно семейство се предприема за срок до една година, с цел подкрепа на родителите/полагащите грижи за детето и последваща реинтеграция.

Дългосрочно настаняване на дете в приемно семейство се предприема в случаите, когато опитите да бъде предоставена сигурна семейна среда на детето (ре-интеграция в биологичното семейство или осиновяване) са завършили с неуспех, в рамките на краткосрочното настаняване. Дългосрочното настаняване в приемно семейство не изключва детето от регистъра за осиновяване и не прекратява работата по реинтеграция.

Спешно настаняване на дете в приемно семейство се предприема, когато съществува непосредствена заплаха за живота и здравето на детето. Спешното настаняване се предприема единствено при идентифицирана висока степен на риск за деца, които са:
  - изпаднали в бедствена ситуация;
  - с предприета мярка „полицейска закрила” след изтичането й;
  - жертви на насилие и трафик;
  - до 3-годишна възраст.

При спешното настаняване липсва периодът на адаптиране и опознаване между детето и приемното семейство или този период е изключително кратък. Спешно настаняване се предприема в утвърдено приемно семейство, чиято оценка е показала наличие на капацитет и готовност спешно да приема дете в дома си.

Заместваща приемна грижа се предоставя на дете за кратък период от време (може да се предоставя и периодично), с цел подкрепа на полагащите грижи за детето или подкрепа/подготовка на детето в следните случаи:
  - за осигуряване на полагащ се годишен отпуск на професионално приемно семейство, при което има настанено дете;
  - за подкрепа на семействата на близки и роднини, при които има настанени деца;
  - при заболяване на член на приемното семейство, за времето на отпуск по болест, когато друг член на семейството не може да осигури адекватни грижи за детето;
  - на деца настанени в специализирани институции с цел подкрепа на тяхната социализация;
  - на родители, които полагат грижи за дете с увреждане за осигуряване на подкрепа, с цел превенция на институционализацията.

Съдържание на услугата приемна грижа:
  - информационни кампании;
  - оценяване и обучение на кандидатите за приемно семейство;
  - подкрепа на приемното семейство и детето в процеса на опознаване;
  - наблюдение и подкрепа на приемното семейство и детето в процеса на полагане на грижи;
  - супервизия и обучение на приемните семейства.
© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio