За приемната грижа

Приемна грижа - това е да помогнеш на едно дете, което поради различни причини не може да бъде отглеждано в своето биологично семейство, да му дадеш дом и семейна топлина. Според Законът за закрила на детето приемната грижа „е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство”. Приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила има следните цели:

    - да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие;
    - превенция на институционализацията на деца и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации;
    - подготовка на детето за самостоятелен живот и обучение, развиване на социални умения;
    - подготовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство или осиновяване.
TOP