Проект АСИРОМАБюлетин 1-2 | Бюлетин 3 | Бюлетин 4

Второ обучение към международния проект АСИРОМА

От 07 до 11 септември, 2014 г се проведе второто обучение към международния проект „АСИРОМА“, в който участват над 20 учители, възпитатели и социални работници от различни области в страната: София, Пловдив, Монтана, Берковица, Пазарджик.

Целта на този модул бе да помогне на учителите в прилагането на новаторски подходи, които да мотивират младежите в неравностойно положение да участват пълноценно в образователния процес.

По време на обучението участниците решаваха реални казуси чрез интересни ролеви игри и дискутираха горещи проблеми в българската образователна система. Фиксирахме темите, които вълнуват съвременните младежи; ценностите, които искаме да им предадем; водещите принципи при работа в екип и др. Създаде се много професионална и едновременно с това приятелска атмосфера.

Като част от обучението е написването и изпълнението на проект, който ще помогне на младежите по практичен начин в тяхното професионално ориентиране. Участниците са разделени на групи, според региона, в който живеят и работят. Целта е всяка група да напише концепция и представи нагледно в рамките на една календарна година минимум 10 професии на младежи, изправени пред житейския избор към каква професия да се насочат.

В края на обучението всички споделиха, че са удовлетворени от полезността на знанията и уменията, които се усвояват в проекта.

Отново благодарим на нашите чудесни домакини от хотел „Надежда“ в гр. София!


Третият модул на обучението ще се проведе на същото място, от 30.01 до 03.02.2015 година.


Обучение към международния проект АСИРОМА

От 29 март до 02 април се проведе първото обучение към международния проект АСИРОМА в х-л „Надежда“ – София.

22 участници от различни краища на България имаха възможност да обменят своя опит в работата си с млади роми. Обучителят г-н Волкер Хаберлайн синтезирано предаде част от своята 20-годишна практика с проблемни младежи чрез редуване на теория, ролеви игри и дискусии. Участниците - учители, социални работници и възпитатели - бяха единодушни, че натрупаните знания ще подобрят квалификацията им при работа с младежи от ромски произход и ще ги доближи до целта – осигуряване на успешното им завършване на средно образование.

Благодарим на нашите любезни домакини от х-л „Надежда“ http://hotel-nadejda.com/, които ни осигуриха чудесни условия за безпроблемното провеждане на обучението!

Европейски проект на фондация „Агапедия България“ - АСИРОМА

Фондация „Агапедия България“ е партньор в международен проект, наречен АСИРОМА. Целта на проекта е чрез качествено обучение на педагогически български специалисти от немски обучители с дългогодишен опит да се намали преждевременното отпадане от училище при младежи в неравностойно положение. През месеците декември, 2013 и февруари, 2014 в Интерпред се проведоха първите информационни срещи, на които бяха разяснени подробности от проекта за всички заинтересовани: целеви план, модули на обученията, очаквани резултати и др. Участваха учители от държавни училища, в които се обучават предимно деца от ромски произход; педагози и възпитатели от Центрове за настаняване от семеен тип от София и страната; социални работници от неправителствени организации. Предстои формиране на група от 20 специалисти, които ще повишат квалификацията си в три петдневни обучения през 2014 и 2015 година. Първото обучение ще се проведе от 29 март до 02 април, 2014 година в София. Разходите за нощувки, храна и материали на участниците от провинцията ще бъдат поети от бюджета на проекта.

Вижте повече
TOP