УЧАСТИЕ В НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР – 2019


    И тази година екипът на ЦНСТ към фондация „Агапедия България“ участва в Немския коледен базар в центъра на София. Материалите за всички ръчно изработени продукти са закупени изцяло чрез проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    В Артателието по трудотерапия се изработиха коледни картички, сувенири, украса, бижута като част от планираните дейности за младежите, отглеждани в Център за настаняване от семеен тип. Всички продукти се предлагаха в Благотворителната къщичка на Немския базар в периода 27-29.11.2019 г.

    През трите дни участие бяха разпространени 10 броя рекламни флаери и 50 бр. химикалки с цел повишаване информираността на местната общност относно финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

    100% от средствата, придобити от продажби и дарения по време на Коледния базар ще бъдат използвани за ежедневното отглеждане на децата и младежите от ЦНСТ.

TOP